บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ