บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR:Cardiopulmonary Resuscitation) โรงพยาบาลหนองบัวระเหว ปีงบประมาณ ๒๕๖๕