ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ คือ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องอบผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)