สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2564