เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)