ประกาศแผนจัดจ้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่าง ๖๖๐ ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ รายการ