รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานช่วยเหลือคนไข้)