ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลหนองบัวระเหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์