ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลหนองบัวระเหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์