ภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการหมอชวนวิ่ง อำเภอหนองบัวระเหว