ภาพประชุมและให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองบัวระเหว