การซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลหนองบัวระเหว ประจำปี 2560