งานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน

ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมงให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยและรอดพ้นจากภาวะวิกฤติ

ขอบเขตการบริการ

 1. ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินตลอด 24  ชั่วโมงร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
 2. ให้บริการรับผู้ป่วย  ณ จุดเกิดเหตุ ร่วมกับเครือข่ายระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนทั้งถิ่น
 3. ให้บริการรับคำปรึกษาการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินกับเครือข่ายบริการที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
 4. ให้บริการทำหัตถการในผู้ป่วยนอก  เช่น  การฉีดยา  ทำแผล  ผ่าฝี  ใส่เฝือก
 5. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

ขั้นตอนการรับบริการ

 1. การคัดกรอง
 2. การพยาบาลเบื้องต้น
 3. การตรวจวินิจฉัย
 4. การวางแผนและการรักษาพยาบาล
 5. การดูแลรักษาและประเมินซ้ำ
 6. การจำหน่าย

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

044-897022 ต่อ 113

5 อาการฉุกเฉินวิกฤติ

 1. หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
 2. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง
 3. เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน
 4. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว
 5. ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชัก