ทันตกรรม

ให้บริการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพ ให้คำแนะนำและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในช่องปาก แก่ประชาชน เพื่อการมีทันตสุขภาพที่ดี

ขอบเขตการบริการ

– บริการทันตกรรมทั่วไป

ตรวจรักษาสุขภาพช่องปากทั่วไปอุดฟัน  ถอนฟัน  ขูดหินปูน  เคลือบหลุมร่องฟัน   เคลือบฟูลออไรด์ 

– บริการทันตกรรมเฉพาะทาง

ตรวจรักษาสุขภาพช่องปากกรณีซับซ้อน รักษารากฟัน  ผ่าฟันคุดถ่ายภาพรังสี  ใส่ฟันปลอม การบำบัดด้านปริทันต์โรคเหงือกอักเสบ งานทันตกรรมประดิษฐ์

– บริการทันตกรรมเชิงรุก

ให้บริการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนทั่วไปที่มารับบริการที่ รพ.สต., ศูนย์เด็กเล็ก , โรงเรียนอนุบาลและ นักเรียนประถมในเขตอำเภอหนองบัวระเหว

วันและเวลาทำการ

บริการทันตกรรมในเวลาราชการ

วันจันทร์-พฤหัสบดี

08.30 -16.30 น.

ให้บริการทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทาง

วันศุกร์

08.30 -12.00 น.

วันศุกร์

13.00 -16.30 น.

บริการทันตกรรมกรณีฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษาเร่งด่วน

บริการทันตกรรมนอกเวลาราชการ

ทุกวันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น. ให้บริการทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทาง

เบอร์โทรศัพท์

044-897022 ต่อ 114